W celu umożliwienia komunikacji sieciowej stosuje się model OSI, który prezentuje podział sieci na warstwy. W procesie przesyłania danych każda warstwa współpracuje z warstwą wyższą i warstwą niższą. Dwie warstwy modelu ISO są ze sobą ściśle powiązane i w modelu TCP/IP stanowią jedną warstwę (warstwa dostępu do sieci). Są to: warstwa łącza danych i warstwa fizyczna.

Po stronie urządzenia nadającego zadaniem warstwy łącza danych jest przygotowanie danych do transmisji i sterowanie dostępem tych danych do medium fizycznego. Natomiast warstwa fizyczna steruje procesem przesyłania danych do medium fizycznego przez przekształcanie cyfr binarnych reprezentujących te dane na sygnały elektryczne.

Po stronie odbiorczej warstwa fizyczna odbiera sygnały elektryczne z medium. Po zamianie sygnałów elektrycznych na ciąg bitów warstwa fizyczna przekazuje dane do warstwy łącza danych do akceptacji i przetwarzania.

Ten rozdział rozpoczyna się od opisu podstawowych funkcji warstwy fizycznej oraz standardów i protokołów, które zarządzają transmisją danych poprzez media lokalne. W dalszej części rozdziału są przedstawione funkcje warstwy łącza danych i protokoły związane z tą warstwą.