Przepustowość to miara transferu bitów przez medium w określonym czasie.

Ze względu na wiele czynników, przepustowość zazwyczaj nie osiąga określonej szerokości pasma w implementacji warstwy fizycznej. Wiele czynników wpływa na przepustowość. Należą do nich:

Opóźnienie odnosi się do rozmiaru zwłoki czasowej dla danych podróżujących z jednego punktu do drugiego.

W sieci składającej się z większej liczby segmentów, przepustowość nie może być większa niż najwolniejsze z łączy na ścieżce pomiędzy nadawcą, a odbiorcą. Nawet jeżeli wszystkie albo większość segmentów to łącza o dużej przepustowości, jedno łącze o niskiej przepustowości powoduje powstanie wąskiego gardła i obniżenie przepustowości dla całej sieci.

Istnieje wiele testów prędkości online, które mogą ujawnić przepustowość połączenia internetowego. Rysunek pokazuje przykładowy rezultat z testu prędkości.

UwagaIstnieje trzeci pomiar do mierzenia transferu użytecznych danych, który jest znany jako przepustowość efektywna (ang. goodput). Przepustowość efektywna jest miarą dla przetransferowanych użytecznych danych w podanym okresie czasu. Przepustowość efektywna to przepustowość pomniejszona o narzut związany z ustanowieniem połączenia, potwierdzeniami i enkapsulacją.