Warstwa łącza danych jest podzielona na 2 podwarstwy:

Podzielenie warstwy łącza danych na podwarstwy pozwala jednemu typowi ramki określonemu przez górną podwarstwę na dostęp do różnych rodzajów mediów zdefiniowanych przez dolną podwarstwę. Sytuacja taka ma miejsce w wielu technologiach LAN łącznie z technologią Ethernet.

Rysunek przedstawia podział warstwy łącza danych na podwarstwy LLC i MAC. Podwarstwa LLC komunikuje się z warstwą sieci, a podwarstwa MAC umożliwia wykorzystanie różnych technologii dostępu do sieci. Na przykład, podwarstwa MAC używa technologii Ethernet LAN do wysyłania i odbierania ramek poprzez kabel miedziany lub światłowód. Podwarstwa MAC używa również technologii bezprzewodowych takich jak Wi-Fi, czy Bluetooth, do wysyłania i odbierania ramek bezprzewodowo.