Przypomnijmy, że każdy węzeł w sieci IP ma zarówno adres MAC i adres IP. W celu przesłania danych, węzeł musi użyć obu tych adresów. Węzeł musi użyć swojego własnego adresu MAC i IP w polach źródłowych i musi zapewnić zarówno adres MAC jak i adres IP do miejsca przeznaczenia. Chociaż adres IP miejsca przeznaczenia będzie dostarczony przez wyższą warstwę modelu OSI, węzeł wysyłający potrzebuje sposobu, aby znaleźć adres MAC miejsca docelowego dla danego łącza Ethernet. To jest celem ARP.

ARP opiera się na określonych typach Ethernetowych wiadomości rozgłoszeniowych i komunikatach typu unicast, nazywanymi żądaniami ARP i odpowiedziami ARP.

Protokół ARP dostarcza dwóch podstawowych funkcji: