Wszystkie ramki muszą być przekazane do węzła w lokalnym segmencie sieci. Jeżeli docelowy host IPv4 jest w lokalnej sieci, to ramka użyje adresu MAC tego urządzenia jako adresu docelowego.

Jeżeli docelowy host IPv4 nie jest w lokalnej sieci, to węzeł źródłowy musi przekazać ramkę do interfejsu routera, który jest bramą albo następnym routerem wykorzystywanym do tego, aby osiągnąć cel. Węzeł źródłowy użyje adresu MAC bramy jako docelowego adresu dla ramek zawierających pakiety IPv4 adresowane do hostów z innych sieci.

Adres bramy interfejsu routera jest przechowywany w konfiguracji hosta. Gdy host tworzy pakiet dla docelowego węzła, to porównuje docelowy adres IP ze swoim adresem, aby określić, czy te dwa adresy IP są ulokowane w tej samej sieci warstwy 3. Jeżeli docelowy host nie jest w tej samej sieci, nadawca wykorzystuje proces ARP do określenia adresu MAC interfejsu routera pracującego jako brama.

W przypadku, gdy w tablicy nie ma zapisu dotyczącego bramy, to normalny proces ARP wyśle zapytanie ARP, aby uzyskać adres MAC powiązany z adresem IP interfejsu routera.

Popatrz na rysunki 1-5 aby zobaczyć proces używany do uzyskania adresu MAC bramy.