Dla każdego urządzenia licznik czasu pamięci podręcznej usuwa pozycje ARP, które nie były używane przez określony okres czasu. Ten okres czasu jest różny i uzależniony od urządzenia i jego systemu operacyjnego. Na przykład systemy operacyjne Windows przechowują zapisy w pamięci podręcznej ARP przez 2 minuty. Jeżeli zapis jest użyty ponownie w czasie tego okresu, to wtedy licznik czasu dla tego zapisu jest powiększony do 10 minut.

Do ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych pozycji z tablicy ARP mogą zostać użyte również komendy. Po tym jak zapis zostanie usunięty, proces wysyłania zapytań ARP i odbierania odpowiedzi ARP musi się powtórzyć, aby wprowadzić odwzorowania do tablicy ARP.

Każde urządzenie ma specyficzne polecenie systemu operacyjnego do usunięcia zawartość pamięci podręcznej ARP. Te polecenia nie wywołują w jakikolwiek sposób wykonania ARP. One jedynie usuwają wpisy z tablicy ARP. Usługa ARP jest zintegrowana z protokołem IPv4 i zaimplementowana w urządzeniu. Jej operacje są niewidoczne zarówno dla wyższych warstw stosu jak i użytkowników.

Jak pokazano na rysunku, czasami jest konieczne usunięcie wpisu tablicy ARP.