Przełączniki korzystają z adresów MAC do skierowania danych przez wewnętrzną strukturę przełącznika do odpowiedniego portu prowadzącego do węzła docelowego. Wewnętrzną strukturę przełącznika stanowią układy scalone i towarzyszące im oprogramowanie sprzętowe, które umożliwia kontrolę ścieżek danych wiodących przez przełącznik. Przełącznik, aby wiedzieć, przez który port powinien przekazać ramkę jednostkową, musi najpierw nauczyć się, do których węzłów prowadzą jego poszczególne porty.

Sposób obsługi przychodzących ramek z danymi przełącznik ustala na podstawie swojej tablicy adresów MAC. Przełącznik buduje swoją tablicę adresów MAC, rejestrując adresy MAC węzłów podłączonych do poszczególnych jego portów. Gdy w tablicy adresów zostanie zapisany adres MAC określonego węzła podłączonego do konkretnego portu, wówczas przełącznik wie, że następne transmisje adresowane do tego węzła powinien kierować przez ten właśnie port.

Jeśli przełącznik odbierze ramkę z danymi i w swojej tablicy nie znajdzie docelowego adresu MAC, to przekaże ramkę przez wszystkie porty z wyjątkiem tego, przez który ją odebrał. Gdy węzeł docelowy udzieli odpowiedzi, przełącznik zarejestruje adres MAC tego węzła w swojej tablicy adresów (informacje te uzyska z pola adresu źródłowego ramki). W sieciach, w których występuje wiele wzajemnie połączonych przełączników, w tablicach adresów MAC są rejestrowane adresy MAC tych portów łączących przełączniki, które odpowiadają znajdującym się za nimi węzłom. Zazwyczaj dla portów przełączników wykorzystanych do połączenia dwóch przełączników jest w tablicy adresów MAC zarejestrowanych wiele adresów.

Aby zobaczyć jak to działa, obejrzyj każdy z etapów w rysunkach 1-6.

Proces jest opisany w następujących punktach:

Krok 1. Przełącznik odbiera ramkę rozgłoszeniową z PC1 na porcie 1.

Krok 2. Przełącznik wprowadza do tablicy adresów zarówno źródłowy adres MAC otrzymanej ramki, jak i port, przez który została odebrana.

Krok 3. Ponieważ adres docelowy jest adresem rozgłoszeniowym, przełącznik kieruje ramkę do wszystkich portów (proces zalewania) oprócz tego, przez który została odebrana.

Krok 4. Urządzenie docelowe odpowiada na transmisję rozgłoszeniową ramką typu unicast adresowaną do PC1.

Krok 5. Przełącznik wprowadza do tablicy adresów źródłowy adres MAC komputera PC2 oraz numer portu, przez który ramka została odebrana. Adres docelowy ramki i powiązany z nim port zostają zamieszczone w tablicy adresów MAC.

Krok 6. Przełącznik może teraz przekazywać ramki między urządzeniem źródłowym i docelowym, nie korzystając z procesu zalewania, ponieważ ma w swojej tablicy adresów wpisy identyfikujące porty powiązane z tymi urządzeniami.

Uwaga: Tablica adresów MAC jest czasami określana jako tablica CAM (ang. content addressable memory). Chociaż określenie tablica CAM jest dość powszechne, dla celów niniejszego przedmiotu, będziemy się odnosić do niego, jako tablicy adresów MAC.