Po prawidłowej konfiguracji interfejsu routera (adres IP oraz maska) oraz jego aktywacji, w tablicy routingu w sposób automatyczny zostają umieszczone dwa wpisy. Rysunek przedstawia wpisy znajdujące się w tablicy routingu routera R1 dla bezpośrednio podłączonej sieci 192.168.10.0. Wpisy te zostały automatycznie dodane do tablicy routingu, po skonfigurowaniu interfejsu GigabitEthernet 0/0 oraz jego aktywacji. Opisywane trasy zawierają następujące informacje:

Źródło trasy

Źródła tras na rysunku oznaczone zostały literką "A" . Kolumna ta opisuje w jaki sposób router dowiedział się o konkretnej trasie. Trasy związane z bezpośrednio podłączonymi interfejsami opisywane są dwoma kodami źródłowymi:

Sieć docelowa

Sieci docelowe na rysunku zostały oznaczone literą "B" . Kolumna ta identyfikuje adres sieci zdalnej.

Interfejs wyjściowy

Interfejs wyjściowy na rysunku został oznaczony literą "C" . Identyfikuje on interfejs, przez który zostanie wysłany pakiet, tak aby mógł dotrzeć do siei docelowej.

Uwaga:Wpisy w tablicy routingu dotyczące tras lokalnych (litera "L") nie pojawiają w systemach o wersji niższej niż 15 (IOS Release 15).

Router zazwyczaj posiada kilka skonfigurowanych interfejsów. Jego tablica routingu zawiera informacje zarówno o bezpośrednio połączonych jak i zdalnych sieciach. W obu przypadkach wyświetlane są również informacje określające sposób w jaki router uzyskał informacje o konkretnej trasie. W przypadku tras określających zdalne sieci można spotkać się z następującymi typowymi kodami:

Uwaga: Inne kody, które mogą pojawić się w tablicy routingu routera wychodzą poza zakres niniejszego rozdziału.