Istnieje szereg poleceń, które mogą być użyte do zweryfikowania konfiguracji interfejsu. Najbardziej przydatną z nich jest komenda show ip interface brief . W jej wyniku wyświetlane są wszystkie interfejsy, ich adresy IP oraz ich aktualny status. Przy poprawnie skonfigurowanych, aktywowanych i połączonych interfejsach powinien być widoczny opis: "status up" , "protocol up”. Pojawiające się inne informacje będą wskazywać na problem związany z konfiguracją lub okablowaniem interfejsu.

W celu weryfikacji łączności z poziomu interfejsu można wykorzystać komendę ping . Po wywołaniu tej komendy Routery Cisco standardowo wysyłają pięć kolejnych żądań ping, mierząc minimalne, średnie i maksymalne czasy opóźnienia. Wyświetlane wykrzykniki oznaczają prawidłowy wynik przeprowadzenia testu ping.

Rys. 1 przedstawia wynik wykonania polecenia show ip interface brief , który wskazuje, że ​​interfejsy LAN oraz łącze WAN są włączone i działają prawidłowo. Zauważ, że w wyniku wywołania komendy ping wyświetlonych zostało pięć wykrzykników, co oznacza, że połączenie z R2 zostało poprawnie zweryfikowane.

Do innych poleceń dotyczących weryfikacji interfejsu należą:

Rys. 2 przedstawia wynik wykonania polecenia show ip route . Należy zwrócić uwagę na wpisy dotyczące trzech połączonych bezpośrednio sieci oraz związanych z nimi trzech wpisów dotyczącymi lokalnych łączy.

Należy zawsze zapisywać konfigurację wykonując komendę copy running-config startup-config .