Używając zrzutów ekranów programów analizujących dane, takich jak Wireshark, można prześledzić sposób przebiegu uzgadniania trójetapowego TCP.

Krok 1: Klient wysyła żądanie zainicjowania sesji klient-serwer z serwerem.

Klient TCP rozpoczyna uzgadnianie trójetapowe przez wysłanie segmentu z flagą SYN (ang. Synchronize Sequence Number - Synchronizacyjny Numer Sekwencyjny) o wartości 1 wskazującą, że ten segment zawiera w nagłówku wartość początkową numeru sekwencyjnego. Ta początkowa wartość numeru sekwencyjnego, oznaczana skrótem ISN (ang. Initial Sequence Number - Początkowy Numer Sekwencyjny), jest generowana losowo i zostaje użyta do rozpoczęcia śledzenia przepływu danych od klienta do serwera w nawiązywanej sesji. Wartość ISN w nagłówku każdego kolejnego segmentu jest zwiększana o 1 dla każdego wysłanego bajtu, podczas trwania konwersacji między klientem i serwerem.

Na schemacie widać ustawioną wartość flagi SYN i wygenerowany numer sekwencyjny.

Flaga kontrolna SYN jest ustawiona (jej wartość wynosi 1, w zapisie binarnym ta część ramki ma postać 00000010, gdzie od prawej 0 oznacza bit ACK, 1 oznacza bit SYN) , a wygenerowany numer sekwencyjny jest równy 0. Pomimo, że analizator pokazuje wartości dziesiętne numerów sekwencyjnych oraz potwierdzeń w rzeczywistości są to 32 bitowe liczby binarne. Na rysunku pokazano cztery bajty w notacji szesnastkowej.