Każdy oktet składa się z 8 bitów, a każdy bit może mieć wartość 0 lub 1. Cztery grupy 8 bitów mają ten sam zakres wartości od 0 do 255 włącznie. Wartość dziesiętna poszczególnych bitów, zależna od pozycji, zaczynając od prawej do lewej, wynosi: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 oraz 128.

Określ wartość dziesiętną oktetu poprzez dodanie wszystkich wartości, które są reprezentowane przez binarne jedynki.

Zatem wartość każdego z czterech oktetów możne zmieniać się od 0 do 255.

Używając 32 bitowego adresu IPv4 postaci 11000000101010000000101000001010, przekształć go na postać dziesiętną używając następujących kroków:

Krok 1. Podziel 32 bity na 4 oktety.

Krok 2. Zamień każdy oktet na postać dziesiętną.

Krok 3. Wstaw kropkę pomiędzy tak otrzymanymi liczbami dziesiętnymi.

Na rysunku kliknij przycisk Odtwórz aby zobaczyć jak adres binarny jest przekształcany na kropkowo-dziesiętny.