Ponad umiejętność przeliczania liczby binarnej na dziesiętną, konieczna jest umiejętność przeliczania liczby dziesiętnej na binarną.

Ponieważ adres IPv4 zapisujemy w notacji kropkowo-dziesiętnej, konieczne jest prześledzenie procesu przeliczenia ośmiobitowej liczby binarnej (oktetu) na wartość dziesiętną z zakresu od 0 do 255.

Proces przeliczania rozpoczynamy od sprawdzenia czy analizowana liczba dziesiętna jest równa lub większa niż największa wartość dziesiętna reprezentująca najbardziej znaczący bit. W przypadku najbardziej znaczącego bitu (bitu o największej wartości) sprawdzamy czy wartość oktetu jest większa bądź równa 128. Jeśli wartość oktetu jest mniejsza niż 128, to wartość bitu ustawiamy na 0 i przechodzimy do bitu, o wartości dziesiętnej 64.

Jeśli wartość oktetu jest większa bądź równa 128 to wartość bitu ustawiamy na 1 i odejmujemy 128 od wartości przeliczanego oktetu. Następnie uzyskaną wartość porównujemy z wartością dziesiętną kolejnego bitu, tj. 64. Kontynuujemy ten proces dla wszystkich pozostałych pozycji bitów.

Klikaj rysunki od 1 do 6 aby zobaczyć proces przeliczania liczby dziesiętnej 168 na jej odpowiednik binarny postaci 10101000.