W każdej przestrzeni adresowej sieci IPv4 rozróżniamy trzy rodzaje adresów:

Adres sieci

Adres sieci jest standardowym sposobem odwoływania się do sieci. Maska podsieci lub prefiks mogą być również użyte w odniesieniu do adresu sieci. Na przykład sieć pokazana na rys. 1 może być zapisana jako sieć 10.1.1.0, jako sieć 10.1.1.0 255.255.255.0 lub jako sieć 10.1.1.0/24. Wszystkie hosty w sieci 10.1.1.0/24 mają tę samą postać binarną w części sieciowej adresu.

Jak pokazano na rys. 2 w zakresie adresów sieci IPv4 pierwszy adres jest zarezerwowany dla adresu sieci. Ten adres w części identyfikującej hosta ma na każdym bicie wartość 0. Wszystkie hosty w sieci mają ten sam adres sieci.

Adres hosta

Każde urządzenie końcowe musi posiadać unikalny adres aby móc się komunikować w sieci. W adresacji IPv4 wartości pomiędzy adresem sieci a adresem rozgłoszeniowym mogą być przypisane do urządzeń końcowych znajdujących się w tej sieci. Jak pokazano na rys. 3, taki adres może zawierać dowolną kombinację zer i jedynek w części identyfikującej hosta, ale nie może zawierać samych zer lub samych jedynek.

Adres rozgłoszeniowy

Adres rozgłoszeniowy IPv4 jest specjalnym adresem występującym w każdej sieci, umożliwiającym jednoczesne komunikowanie się ze wszystkimi hostami w danej sieci. Aby wysłać dane naraz do wszystkich hostów znajdujących się w sieci nadawca może wysłać pojedynczy pakiet na adres rozgłoszeniowy sieci, a każdy host, który go otrzyma przetworzy jego zawartość.

Adres rozgłoszeniowy jest ostatnim (najwyższym) adresem w zakresie adresów danej sieci. Jest to adres, w którym wszystkie bity znajdujące się w części hosta mają wartość 1. Same jedynki, w zapisie binarnym oktetu, w zapisie dziesiętnym są równe 255. Dlatego, jak pokazano na rys. 4, dla sieci 10.1.1.0/24, w której ostatni oktet stanowi część hosta adresu IP, adres rozgłoszeniowy będzie postaci 10.1.1.255. Zwróć uwagę, że część hosta adresu nie zawsze będzie całym oktetem. Ten adres nazwany jest również adresem rozgłoszeniowym skierowanym.