Niniejsze ćwiczenie ma na celu analizę przebiegu transmisji pojedynczej, rozgłoszeniowej oraz grupowej. Większość ruchu w sieci dotyczy transmisji pojedynczej. Kiedy komputer PC wysyła żądanie echa ICMP (ang. ICMP echo request) do zdalnego routera, to w nagłówku takiego pakietu jako adres źródłowy umieszcza on swój adres IP. Adresem docelowym jest natomiast adres zdalnego routera. Pakiet wysyłany jest tylko do urządzenia docelowego.

Użycie polecenia ping lub opcji Add Complex PDU, dostępnego w programie Packet Tracer, w celu zaobserwowania transmisji rozgłoszeniowej. Możesz wykonać komendę ping również na adresy rozgłoszeniowe.

Dla obserwacji ruchu grupowego będziesz obserwował działanie EIGRP. Protokół EIGRP jest używany przez routery Cisco w celu wymiany informacji o sieciach pomiędzy routerami. Routery używające EIGRP wysyłają pakiety na adres transmisji grupowej (multicast) 224.0.0.10, który przypisany jest do grupy routerów EIGRP. Pomimo, że pakiety te otrzymywane są również przez inne urządzenia, są one odrzucane w warstwie 3 przez wszystkie urządzenia za wyjątkiem routerów z działającym EIGRP.

Packet Tracer - Badanie ruchu transmisji pojedynczej, rozgłoszeniowej i grupowej - instrukcje

Packet Tracer - Badanie ruchu transmisji pojedynczej, rozgłoszeniowej i grupowej - PKA