Aby firma lub organizacja mogła mieć hosty dostępne z Internetu, np. serwery stron WWW, musi mieć przydzielony blok publicznych adresów. Pamiętaj, ze publiczny adres musi być unikalny i przydzielanie oraz wykorzystanie adresów publicznych jest wykonywane dla każdej organizacji osobno. To jest prawdą w odniesieniu do adresów IPv4 oraz IPv6.

IANA i Regionalni zarządcy adresów IP (ang. RIR)

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) (http://www.iana.org) zarządza przydzielaniem adresów IPv4 oraz IPv6. Do połowy lat 90-tych wszystkie adresy IPv4 były zarządzane bezpośrednio przez IANA. Obecnie pozostałe zakresy adresów IPv4 zostały przyporządkowane różnym organizacjom zarządzającym nimi na określonym obszarze. Organizacje te nazywane są regionalnymi zarządcami RIR (ang. Regional Internet Registries) i pokazano je na rysunku.

Głównymi zarządcami regionalnymi są:

Dostawcy usług internetowych (ang. ISP)

Organizacje RIR są odpowiedzialne za przydzielanie adresów dostawcom usług Internetowych (ISP). Większość firm oraz organizacji uzyskuje przestrzeń adresową od dostawców usług internetowych (ang. ISP, Internet Service Provider). Zazwyczaj dostawcy ci, udostępniają swoim klientom małą liczbę użytecznych adresów IPv4 (6 lub 14), jako część standardowo oferowanych usług. Większe bloki adresowe można uzyskać dopiero po odpowiednim umotywowaniu potrzeb oraz pokryciu dodatkowych kosztów.

W pewnym sensie dostawca usług internetowych dysponując pulą adresów udostępnia lub wydzierżawia firmom lub organizacjom część swoich adresów. W przypadku, gdy firma zdecyduje się na zmianę dostawcy, nowy usługodawca udostępni jej nowy adres z bloku, którym dysponuje. Dotychczasowe adresy zostaną zwrócone poprzedniemu dostawcy, który może udostępnić je kolejnym klientom.

Adresy IPv6 mogą być pozyskane od dostawcy usług internetowych lub w niektórych przypadkach bezpośrednio od RIR. Adresy IPv6 i typowe jego bloki adresowe będą omówione w dalszej części tego rozdziału.