Adres IPv6 link-local (łącza lokalnego) umożliwia urządzeniu komunikację z innymi urządzeniami z IPv6 w ramach jednej (pod)sieci i tylko w tej (pod)sieci. Pakiety ze źródłowym lub docelowym adresem łącza lokalnego nie mogą być przesyłane przez routery poza (pod)sieć z której pochodzą.

W odróżnieniu od adresu IPv4, adresy łącza lokalnego IPv6 pełnią znaczącą rolę w funkcjonowaniu sieci. Posiadanie przez urządzenie globalnego adresu komunikacji pojedynczej (unicast) nie jest wymagane, ale każde urządzenie z zainstalowanym protokołem IPv6 musi posiadać adres link-local.

Jeśli adres link-local nie zostanie skonfigurowany statycznie na interfejsie, urządzenie stworzy go automatycznie nie komunikując się nawet z serwerem DHCP. Host z uruchomionym stosem IPv6 utworzy adres IPv6 link-local nawet jeśli nie będzie miał skonfigurowanego adresu globalnego IPv6 typu unicast. To pozwala urządzeniom z IPv6 na komunikację między sobą w ramach tej samej (pod)sieci, włączając w to również komunikację z bramą domyślną (routerem).

Adres IPv6 link-local posiada zakres FE80::/10. Długość prefiksu /10 wskazuje, że pierwsze 10 bitów w adresie ma postać 1111 1110 10xx xxxx. Pierwszy hextet jest z zakresu od 1111 1110 1000 0000 (FE80) do 1111 1110 10 11 1111 (FEBF).

Rys. 1 przedstawia przykład komunikacji z użyciem adresu IPv6 link-local.

Rys. 2 przedstawia format adresu IPv6 link-local.

Adresy łącza lokalnego są również wykorzystywane przez routery ze skonfigurowanym IPv6 do wymiany informacji między sobą oraz jako adresy następnego przeskoku w tablicach routingu. Adresy te omówione są bardziej szczegółowo w dalszej części kursu.

Uwaga: Typowo to adres link-local routera stosowany jest jako adres bramy domyślnej przez urządzenia znajdujące się w (pod)sieci.