Jak pokazano na rys. 1 komenda sprawdzająca konfigurację interfejsów IPv6 jest podobna do komendy używanej dla IPv4.

Komenda show interface pokazuje adres MAC interfejsu Ethernetowego. Proces EUI-64 używa adresu MAC w celu wygenerowania identyfikatora interfejsu dla adresu link-local. Dodatkowo komenda show ipv6 interface brief pokazuje skróconą informację na temat konfiguracji interfejsów. Wpis [up/up] w tej samej linii informuje o statusie interfejsu w warstwie 1/warstwie 2. Są to odpowiedniki kolumn Status i Protocol dla tej komendy dla protokołu IPv4.

Zauważ, że każdy interfejs ma dwa adresy IPv6. Drugi adres dla każdego interfejsu to globalny adres unicast, który został na nim skonfigurowany. Pierwszy adres, ten który zaczyna się od FE80, to jest adres link-local interfejsu. Przypomnij sobie, że adres link-local jest automatycznie konfigurowany na interfejsie, kiedy skonfigurowany zostanie adres globalny unicast.

Zauważ również, że adres link-local interfejsu serial 0/0/0 jest taki sam jak dla interfejsu GigabitEthernet 0/0. Interfejs szeregowy nie posiada ethernetowego adresu MAC dlatego Cisco IOS używa adresu MAC pierwszego dostępnego interfejsu ethernetowego. Jest to możliwe ponieważ adresy link-local muszą być unikalne w obrębie jednego połączenia.

Adres link-local routera jest zwykle adresem bramy domyślnej urządzeń znajdujących się na tym połączeniu.

Jak pokazano na rys. 2, komenda show ipv6 route może być użyta do sprawdzenia adresów sieci oraz interfejsów IPv6 jakie pojawiły się w tablicy routingu dla IPv6. Komenda show ipv6 route pokaże tylko sieci IPv6, a nie pokaże sieci IPv4.

W tablicy routingu litera C obok trasy informuje, że jest to sieć bezpośrednio podłączona do routera. Kiedy interfejs routera skonfigurowany jest adresem IPv6 i jego stan jest up/up, prefiks IPv6 i długość prefiksu dla tego interfejsu dodana jest do tablicy routingu jako sieć podłączona bezpośrednio.

Globalny adres unicast również dodany jest do tablicy routingu jako trasa lokalna (bezpośrednio podłączona). Trasa lokalna ma prefiks /128. Trasy lokalne używane są przez tablice routingu w celu wydajnego przekazywania pakietów z adresem docelowym wskazującym na interfejs routera.

Komenda ping dla IPv6 jest identyczna jak komenda dla IPv4, za wyjątkiem użytego adresu IPv6. Jak pokazano na rys. 3 komenda ta użyta jest do sprawdzenia połączenia w warstwie 3 pomiędzy R1 i PC1. Kiedy jako adresu docelowego w komendzie ping użyje się adresu link-local, system Cisco IOS zapyta użytkownika o interfejs wyjściowy. Ponieważ docelowy adres link-local może znajdować się na jednym z wielu połączeń czy sieci, router musi wiedzieć, z którego interfejsu wysłać pakiet ping.

Użyj weryfikatora składni poleceń znajdującego się na rys. 4 w celu sprawdzenia konfiguracji adresu IPv6.