Zgodnie z przedstawionym rysunkiem, planowanie podsieci wymaga analizy potrzeb związanych z wykorzystaniem sieci w organizacji oraz struktury wszystkich wydzielonych podsieci. Punktem wyjścia jest studium potrzeb sieciowych. Oznacza to wykonanie analizy całej sieci oraz określenie jej głównych sekcji z podziałem na segmenty. Przygotowanie planu adresacji wymaga podjęcia decyzji odnośnie potrzeb każdej z podsieci w kontekście rozmiaru sieci, ilości hostów przypadających na podsieć, sposobu przydzielania adresów hostom, które z hostów będą wymagały przypisania statycznego adresu IP, a które hosty mogą korzystać z usługi DHCP w celu otrzymania danych adresowych.

Określenie rozmiaru podsieci wymaga zaplanowania ilości hostów, które będą się w niej znajdowały i tym samym wymagały unikalnego adresu IP. Dotyczy to wszystkich podsieci wydzielonych z dostępnej sieci prywatnej. Na przykład, podczas projektowania sieci kampusowej należny rozważyć ile hostów wymaganych jest w sieci Administratorów, w sieci Wydziału oraz w sieci Studentów. W sieci domowej rozważania mogą uwzględniać ilość hostów w głównej sieci domowej oraz ilości hostów w sieci domowego biura.

Jak wspomniano wcześniej, to do administratora sieci należy wybór zakresu adresacji prywatnej wykorzystywany w LAN. Wymaga on jednak dokładnego przeanalizowania potrzeb, aby upewnić się że w sieci będzie dostępna odpowiednia ilość adresów dla hostów, zarówno dla obecnie znanej liczby urządzeń, jaki i przyszłych, które mogą pojawić się podczas jej rozwoju. Zapamiętaj, prywatne zakresy adresów IP to:

Posiadając wiedzę ile adresów IP potrzebujesz, będziesz w stanie określić zakres lub zakresy jakie zaimplementujesz dla adresów hostów. Podział na podsieci zakresu adresacji IP prywatnej, pozwoli na spełnienie wszystkich wymagań adresowych dla Twojej sieci.

Adresy publiczne wykorzystywane do podłączenia do Internetu, są zazwyczaj przydzielane przed dostawcę usługi. W związku z czym, mimo że te same zasady podziału sieci na podsieci miałyby zastosowanie dla tych adresów, to generalnie nie jest to zadanie administratora sieciowego danej organizacji.