Każdy adres sieci posiada zakres adresów użytecznych dla hostów. Wszystkie urządzenia podłączone do tej samej sieci będą posiadały adres hosta IPv4 należący do danej sieci oraz wspólną maskę podsieci lub inaczej mówiąc prefiks sieciowy.

Prefiks oraz maska podsieci są równoznaczne i stanowią dwie metody reprezentacji części sieci w adresie IP.

Podsieci IPv4 są tworzone poprzez użycie jednego lub większej ilości bitów z części hosta jako bitów części sieci. Realizowane jest to poprzez wydłużenie maski dzięki pożyczeniu bitów z części hosta adresu IP w celu utworzenia dodatkowych bitów dla części sieci. Im więcej bitów z części hosta jest pożyczonych, tym więcej podsieci możne zostać zdefiniowanych. Każdy następny pożyczony bit oznacza podwojenie liczby dostępnych podsieci. Na przykład, jeżeli pożyczony zostanie 1 bit, można stworzyć dwie podsieci. Po pożyczeniu 2 bitów, ilość stworzonych podsieci to 4, jeżeli pożyczone zostaną 3 bity, istnieje możliwość stworzenia 8 podsieci, i tak dalej. Jednakże z każdym pożyczonym bitem, zmniejsza się ilość dostępnych adresów hostów przypadających na podsieć.

Bity mogą być pożyczone jedynie z części hosta adresu IP. Część sieci adresu IP jest przydzielana przez dostawcę usług i nie może być zmieniona.

Uwaga: W przykładzie na rysunkach, tylko ostatni oktet został przedstawiony binarnie, ponieważ pożyczone mogą być tylko bity z części hosta.

Jak przedstawiono na Rysunku 1, sieć 192.168.1.0/24 ma 24 bity w części sieci oraz 8 bitów w części hosta, co jest wskazane przez jedną z dwóch notacji dla maski podsieci, 255.255.255.0 lub /24. Bez podziału na podsieci, sieć ta umożliwia utworzenie tylko pojedynczej sieci obsługiwanej przez jeden interfejs routera. Jeżeli wymagana jest dodatkowa sieć LAN (np. ze względu na wydzielenie dwóch grupy użytkowników), sieć musi zostać podzielona na podsieci.

Na Rysunku 2, został pożyczony 1 najbardziej znaczący bit (pierwszy od lewej) z części hosta, dzięki czemu część sieci została wydłużona do 25 bitów. Pozwala to na stworzenie 2 podsieci identyfikowanych przez użycie wartości 0 na pożyczonym bicie dla pierwszej sieci i odpowiednio wartości 1 dla drugiej sieci. Maska dla tych obu podsieci posiada wartość 1 na pozycji pożyczonego bitu, aby zidentyfikować ten bit jako element części sieci.

Jak przedstawiono na Rysunku 3, po zamianie oktetu z notacji binarnej na dziesiętną pierwsza podsieć ma adres 192.168.1.0, natomiast druga podsieć ma adres 192.168.1.128. W związku z pożyczeniem bitu maska sieci dla każdej z podsieci wynosi 255.255.255.128 lub /25.