Istnieją również organizacje, takie jak mali dostawcy usług, którzy mogą potrzebować nawet większej liczby podsieci niż 100. Rozważmy dla przykładu organizację, która potrzebuje 1000 podsieci. Jak zawsze, w celu stworzenia podsieci wymagane jest pożyczenie bitów z części hosta adresu IP z istniejącej sieci. Zgodnie z wcześniejszym przykładem, w celu obliczenia liczby podsieci wymagane jest zweryfikowanie liczby dostępnych bitów części hosta. Taki przypadek jak ten wymaga, aby adres IP przydzielony przez ISP posiadał wystarczającą liczbę bitów części hosta dostępnych na potrzeby wydzielenia 1000 podsieci. Adresy IP, których pierwszy oktet ma wartość z zakresu 1 - 126, mają domyślną maskę 255.0.0.0 lub /8. Oznacza to, że adresy te mają 8 bitów części sieci oraz 24 bity, które można pożyczyć w celu podziału na podsieci.

Wykorzystując blok adresów 10.0.0.0/8, dla stworzenia 1000 podsieci, wymagane jest pożyczenie bitów z części hosta. Zaczynając do lewej strony do prawej, od pierwszego dostępnego bitu hosta, będziemy pożyczać po jednym bicie na raz, dopóki nie osiągniemy liczby bitów niezbędnych do stworzenia 1000 podsieci. Oblicz liczbę podsieci stworzonych w przypadku pożyczenia 10 bitów wykorzystując wzór 2^liczba pożyczonych bitów:

2^10 = 1024 podsieci

Pożyczenie 10 bitów tworzy 1024 podsieci, jak pokazano na Rysunku 1.

Przypomnijmy, że maska podsieci musi się zmienić, aby odzwierciedlić pożyczone bity. W przykładzie tym, gdy pożyczonych zostanie 10 bitów, maska jest rozszerzona o 10 bitów, sięgając do trzeciego oktetu. W zapisie dziesiętnym, maska reprezentowana jest jako 255.255.192.0 lub prefiks /18, ponieważ trzeci oktet w postaci binarnej wynosi 11000000, a czwarty binarnie jest równy 00000000. Podział sieci na podsieci będzie realizowany w trzecim oktecie, ale nie zapomnijmy o bitach części hosta w trzecim oraz czwartym oktecie.

Obliczanie ilości hostów

W celu obliczenia liczby hostów, należy przeanalizować trzeci oraz czwarty oktet. Po pożyczeniu 10 bitów w celu wydzielenia podsieci, w trzecim oktecie pozostanie sześć bitów oraz w czwartym oktecie pozostanie 8 bitów dla części hosta. W sumie pozostanie 14 bitów części hosta.

Zastosujmy wzór na obliczenie liczby hostów, jak przedstawiono na Rysunku 2.

2^14 - 2 = 16382

Dla pierwszej wydzielonej podsieci, pierwszy użyteczny adres hosta to 10.0.0.1, podczas gdy ostatni to 10.0.63.254. Należy pamiętać, że każdy z hostów musi mieć prawidłowy adres IP z zakresu zdefiniowanego dla danego segmentu sieci. Przypisanie podsieci do interfejsów routera będzie determinowało, do jakiego segmentu będą należeć poszczególne hosty.

Uwaga: Wszystkie urządzenia w tej samej sieci będą miały adres IPv4 należący do tego samego zakresu adresów hostów i będą wykorzystywać taką samą maskę podsieci.