Rozważmy sytuację, w której wymagane są trzy podsieci.

Przy wykorzystaniu tego samego bloku adresów 192.168.1.0/24, w celu stworzenia minimum 3 podsieci należy pożyczyć odpowiednią liczbę bitów z części hosta. Pożyczenie pojedynczego bitu pozwoliłoby na wydzielenie jedynie 2 podsieci. Aby zapewnić większą liczbę podsieci, należy pożyczyć większą liczbę bitów z części hosta. Oblicz liczbę podsieci stworzonych w przypadku pożyczenia dwóch bitów wykorzystując wzór 2^liczba pożyczonych bitów:

2^2=4 podsieci

Pożyczenie 2 bitów pozwala na stworzenie 4 podsieci, jak pokazano na Rysunku 1.

Przypomnijmy, że maska podsieci musi się zmienić, aby odzwierciedlić pożyczone bity. W tym przykładzie, gdy 2 bity są pożyczone, maska jest rozszerzona o 2 bity ostatniego oktetu. Ponieważ ostatni oktet maski zapisany binarnie ma postać 1100 0000, to dziesiętnie maska będzie reprezentowana przez zapis 255.255.255.192.

Obliczanie ilości hostów

Aby obliczyć liczbę hostów przeanalizujmy ostatni oktet. Po pożyczeniu 2 bitów dla podsieci, dla części hosta pozostało 6 bitów.

Zastosujmy wzór na obliczenie liczby hostów, jak przedstawiono na Rysunku 2.

2^6 = 64

Należy jednak pamiętać, że adres, w którym wszystkie bity części hosta równe są 0, jest adresem sieci, natomiast adres, w którym wszystkie bity części hosta równe są 1, reprezentuje adres rozgłoszeniowy. W związku z tym, w każdej podsieci, tak naprawdę, dostępne są tylko 62 użyteczne adresy hostów.

Jak pokazano na Rysunku 3, pierwszy adres hosta w pierwszej podsieci to 192.168.1.1, natomiast ostatni adres hosta to 192.168.1.62. Rysunek 4 przedstawia zakresy podsieci 0 - 2. Pamiętajmy, że każdy host musi posiadać poprawny adres IP z zakresu zdefiniowanego dla danego segmentu sieci. Podsieć przypisana do interfejsu routera będzie determinować, do którego z segmentów należeć będzie host.

Na Rysunku 5 została przedstawiona przykładowa konfiguracja. W konfiguracji tej, pierwsza z podsieci jest przypisana do interfejsu GigabitEthernet 0/0, druga podsieć jest przypisana do interfejsu GigabitEthernet0/1, natomiast trzecia podsieć jest przypisana do interfejsu Serial 0/0/0.

Wykorzystując typowy plan adresacji, pierwszy adres hosta z podsieci przypisany jest do interfejsu routera. Hosty, w każdej z podsieci, będą wykorzystywać odpowiednie adresy interfejsów routera, jako adresy bramy domyślnej.

Uwaga: Wszystkie urządzenia w tej samej sieci będą miały adres IPv4 należący do tego samego zakresu adresów hostów i będą wykorzystywać taką samą maskę podsieci.