Plan adresacji sieci może uwzględniać wykorzystanie różnych zakresów adresów w poszczególnych podsieciach, dla poszczególnych typów urządzeń.

Adresacja klientów

Ze względu na problemy związane z zarządzaniem statycznymi adresami, urządzenia końcowe użytkowników często korzystają z protokołu DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) umożliwiającego ich dynamiczną konfigurację. Usługa DHCP jest preferowanym sposobem przydziału adresacji IP poszczególnym hostom w dużych sieciach, ponieważ zmniejsza obciążenie personelu obsługującego sieci oraz pozwala wyeliminować błędy związane z wprowadzeniem statycznej konfiguracji hostów.

Kolejną zaletą protokołu DHCP jest to, że adresy nie są przydzielane hostom na stałe, a jedynie są dzierżawione na pewien okres czasu. Jeżeli wymagana jest zmiana schematu podziału na podsieci w ramach danej sieci, nie ma konieczności statycznego, ponownego przydzielania adresów poszczególnym hostom. Z wykorzystaniem DHCP, wymagana jest jedynie ponowna konfiguracja serwera DHCP zawierająca informacje o nowych podsieciach. Po dokonaniu takiej zmian, hosty muszą jedynie automatycznie odnowić swój adres IP.

Adresy dla serwerów oraz urządzeń peryferyjnych

Każdy zasób sieciowy, taki jak serwer, czy drukarka, powinien mieć przydzielony statyczny adres IP, tak jak to pokazano na rysunku. Hosty klienckie uzyskują dostęp do tych zasobów, poprzez wykorzystanie adresu IP danego urządzenia. Dlatego też, konieczne jest przewidzenie adresacji dla każdego z serwerów oraz dla każdego urządzenia peryferyjnego.

Serwery i urządzenia peryferyjne są punktami koncentrującymi duży ruch sieciowy. Wiele pakietów jest wysyłanych zarówno do, jak i z tych urządzeń. Zatem w przypadku monitorowania ruchu sieciowego przy użyciu programu narzędziowego jakim może być program Wireshark, administrator powinien być w stanie szybko zidentyfikować te urządzenia. Konsekwentne użycie określonego spójnego sposobu numeracji tych urządzeń powoduje, iż ich identyfikacja staje się znacznie łatwiejsza.

Adresy hostów, do których możliwy jest dostęp z Internetu

W większości sieci korporacyjnych, tylko kilka urządzeń dostępnych jest spoza firmy. Urządzenia te są najczęściej różnego rodzaju serwerami. Podobnie, jak w przypadku wszystkich innych urządzeń w sieci dostarczających zasoby sieciowe, adres IP dla tych urządzeń powinien być przypisany statycznie.

Dla serwerów, które mają być dostępne z Internetu, adres ten musi być adresem publicznym. Dodatkowo, w przypadku zmiany tego adresu na jednym z urządzeń spowoduje, że urządzenie to nie będzie dostępne z Internetu. Jednakże często urządzenia te znajdują się w sieciach prywatnych. Oznacza to, iż router lub urządzenie, pełniące funkcję firewall, znajdujące się na granicy sieci musi zostać skonfigurowane w taki sposób, aby mogło tłumaczyć wewnętrzny adres serwera na adres publiczny. Ze względu na tą dodatkową konfigurację urządzenia pośredniczącego, bardzo ważnym jest, aby urządzenie tego typu miało zaplanowany wcześniej, stały adres.

Adresy urządzeń pośredniczących

Urządzenia pośredniczące są również punktem koncentracji ruchu sieciowego. Właściwie każdy ruch wewnątrz lub pomiędzy sieciami przechodzi przez jakiś rodzaj urządzenia pośredniczącego. Dlatego też, te urządzenia sieciowe stanowią dogodne miejsce do zarządzania siecią, monitoringu oraz sprawowania bezpieczeństwa.

Większość urządzeń pośredniczących ma przypisany adres warstwy 3 w celu ich prawidłowego działania lub do zarządzania nimi. Urządzenia, takie jak koncentratory, przełączniki, bezprzewodowe punkty dostępowe nie wymagają adresu IPv4, aby funkcjonować jako urządzenia pośredniczące. Jednakże, jeżeli administrator musi uzyskać dostęp do takiego urządzenia w celu konfiguracji, monitoringu lub rozwiązania problemów funkcjonowania sieci, urządzenie takie musi mieć przypisany adres.

Ponieważ musimy wiedzieć, w jaki sposób można komunikować się z urządzeniem pośredniczącym, powinno ono posiadać zaplanowany wcześniej, znany nam adres. Adresy te najczęściej przypisywane są w sposób ręczny. Ponadto, adresy takich urządzeń powinny znajdować się w innym zakresie adresowym sieci, niż adresy urządzeń użytkowników.

Adresacja dla bramy (Router oraz Sciana ogniowa)

W odróżnieniu od innych wspomnianych urządzeń pośredniczących, routery oraz ściany ogniowe posiadają adresy IP przypisane do wszystkich interfejsów. Każdy interfejs znajduje się w innej sieci i pełni funkcję bramy dla hostów w tej sieci. Najczęściej adres routera jest najniższym lub najwyższym użytecznym adresem w sieci. Przyporządkowanie to powinno być jednakowe w całej sieci korporacyjnej, tak aby personel sieciowy zawsze wiedział jaki jest adres bramy niezależnie od sieci, w której pracują.

Interfejsy routera oraz ściany ogniowej są punktami koncentrującymi ruch wchodzący oraz wychodzący z sieci. Wiele pakietów przepływa przez te interfejsy, ponieważ hosty w każdej sieci używają ich jako bramy wyjściowej w ruchu kierowanym poza sieć. Dlatego też, urządzenia te mogą pełnić znaczącą funkcję w zakresie bezpieczeństwa sieci poprzez filtrowanie pakietów bazując na adresach IP źródłowych i/lub docelowych. Łączenie różnych typów urządzeń w jedną logiczną grupę adresową zwiększa efektywność takiego filtrowania pakietów.