Posiadając 65,000 podsieci od wyboru, zadaniem administratora staje się odpowiednie zaprojektowanie logicznego schematu adresacji sieci.

Jak pokazano na Rysunku 1, przykładowa topologia wymaga podsieci dla każdej sieci LAN, jak również dla łącza WAN pomiędzy R1 i R2. W odróżnieniu od przykładu dla IPv4, podsieć IPv6 wydzielona dla łącza WAN nie będzie dalej dzielona. Chociaż może to prowadzić to "marnowania" adresów, przestaje to być problemem przy wykorzystaniu IPv6.

Jak pokazano na Rysunku 2, w przykładzie tym przydzielonych zostanie 5 podsieci IPv6, z polami identyfikatora podsieci z zakresu 0001 do 0005. Każda podsieć /64 dostarczy więcej adresów, niż będzie kiedykolwiek potrzebnych.

Jak pokazano na Rysunku 3, do każdego segmentu LAN oraz łącza WAN zostały przypisane podsieci /64.

Podobnie jak w przypadku konfiguracji IPv4, Rysunek 4 pokazuje, że każdy z interfejsów routera został skonfigurowany, tak aby być w innej podsieci IPv6.